Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

  • warsztaty "Woda źródłem życia"
    warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 Zajęcia o moczarach, miały charakter badawczo – obserwacyjny – uczniowie pod okiem hydrobiologa, herpetologa, botanika i entomologa dokonywali rejestru gatunków na obszarze olsu, torfowiska wysokiego i niskiego. Miejscem badań były torfowiska niskie i wysokie w miejscowości Schodno i Wąglikowice, gdzie uczniowie ze szkół gimnazjalnych i licealnych badali  florę i herpetofaunę , a drugie miejsce wyznaczono w samym centrum Kościerzyny, gdzie zachował się piękny ols, pełniący rolę parku dla mieszkańców. Obszary badano pod kątem różnorodności i liczebności gatunkowej, a wspólnie opracowane wyniki potwierdzały postawione hipotezy badawcze: „Obszary podmokłe to ostoje dla rzadkich gatunków” „Obszary podmokłe, to miejsca, których nie może stworzyć człowiek, tylko sama natura”. Przy okazji uczniowie z kościerskich szkół wysnuli jeszcze jeden wniosek – zwracając uwagę na zanieczyszczenia powietrza z pobliskich głównych ulic miasta oraz pozostawionych śmieci : „obszary podmokłe, są w stanie ochronić życie roślin i zwierząt, nawet przy silnej antropopresji” tak więc najlepszą formą ochrony gatunkowej jest naturalność siedlisk. W warsztatach wzięło udział 190 uczestników ze szkoł powiatu kościerskiego. Warsztaty zostały dofinansowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku