Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zielona Szkoła przy WPK

 • warsztaty "Woda źródłem życia"
  warsztaty "Woda źródłem życia"

Zielona Szkoła przy WPK

DZIEMIANY
Czas na grzyby!
Na tropach lądolodu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pomorscy czują klimat !
WFOSiGW

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 

Czym są dane osobowe

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), w szczególności na podstawie: identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 RODO informujmy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją zadania w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. organizacji i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych, konkursów, zajęć, pikników edukacyjnych oraz udostępnianie publikacji i materiałów naukowych, aby kształtować właściwe postawy człowieka wobec przyrody tj. realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ;
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym.
 11. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł Pani/Pan zgodę, ma Pani/Pan prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub złożonego osobiście. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.